2023.05.24_FME alapszabály finnül

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1.Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi: Finnországi Magyarok Egyesülete – Suomen Unkarilaisten Yhdistys

Kotipaikka: Helsinki Toiminta-alue: Suomi

2.Toiminnan tarkoitus

Yhdistys on Suomen unkarilaisten puoluepoliittisesti riippumaton valtakunnallinen järjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Suomessa pysyvästi tai tilapäisesti asuvat unkarilaiset sekä tarjota omaehtoista mahdollisuutta äidinkielensä ja kulttuurinsa vaalimiseen ja harjoittamiseen sekä toimia yhteistyössä muiden vastaavia päämääriä ajavien järjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kulttuuri-, informaatio-, urheilu-, perhe- ja muita tapaamistilaisuuksia, kokouksia, esityksiä, esittelyitä ja iltamia.

Yhdistys voi tarpeen tullen harjoittaa julkaisutoimintaa. Toiminnan taloudellisten edellytysten turvaamiseksi yhdistyksen jäsenet maksavat jäsenmaksua, ja konkreettisten tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää – lakien sallimissa puitteissa ja huolehtimalla tarpeellisista luvista – keräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi olla kuka tahansa Suomessa asuva, itseään unkarilaisena pitävä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja maksaa yhdistykselle jäsenmaksun. Yhdistys antaa mahdollisuuden jäsenen ja hänen koko perheensä osallistua toimintaansa.

Yhdistyksen kannattava jäsen voi olla kuka tahansa Suomessa unkarilaisten asiaa edustava henkilö ja myös oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt, mutta kannattavat jäsenet ovat ilman äänioikeutta. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous. Yhdistyksen jäsenyys on henkilökohtainen, samoin kuin jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäsenekseen erityisen arvostuksen ansainneen ja työssään ansioituneen henkilön. Kunniajäsenet nauttivat täysiä jäsenoikeuksia. Kuka tahansa jäsen voi tehdä aloitteen kunniajäseneksi valintaan.

 4.  Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsen voi liittyä yhdistykseen vapaasta tahdostaan, ja erota siitä samoin ilmoittamalla kirjallisesti aikeestaan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle pyytämällä yhdistyksen kokouksessa ilmoituksensa merkitsemistä pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai rikkonut yhdistyksen sääntöjä.

5.  Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosittain kulloinkin yhdistyksen kokous. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksun maksamisesta.

 6.  Johtokunta

Yhdistyksen toimintaa johtaa johtokunta, jonka valitsee yhdistyksen vuosikokous, kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuluu: puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet voidaan valita korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi kahden vuoden toimikaudeksi samaan tehtävään.

Varajäsenen toimivaltuudet astuvat voimaan kenen tahansa johtokunnan varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut vastuuhenkilöt. Sihteeriksi voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolinen henkilö.

Johtokunnan jäsenen ollessa estynyt tai erotessa tarvittavia tehtäviä hoitaa tähän pyydetty varajäsen, kunnes seuraavassa vuosikokouksessa valitaan uusi johtokunnan jäsen.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kokoukseen. Johtokunta on kutsuttava koolle myös mikäli vähintään kolme johtokunnan jäsenistä pyytää sitä. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Johtokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Jos vähintään 1/3 osa johtokunnan jäsenistä sitä vaatii, käsiteltävä asia on vietävä yhdistyksen kokoukseen päätettäväksi, ei kuitenkaan asioita, joissa johtokunnalla lain mukaan on yksinomaan toimivalta.

 7.  Nimenkirjoitusoikeus ja yhdistyksen kieli

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Yhdistyksen työkieli on unkari, viranomaissuhteissa suomi.

 8.  Tilivuosi ja sen merkitseminen

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilivuoden tilinpäätös ja tase sekä toimintakertomus on jaettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajat antavat lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastaja ei ole yhdistyksen hallituksen jäsen. Tilintarkastajat ovat vastuussa ainoastaan vuosikokoukselle.

 9.  Yhdistyksen kokoukset

Vuosikokous on pidettävä viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen ja esityslista liitteineen on postitettava jäsenille viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta.  

Yhdistyksen kokouksessa kullakin yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Äänestettäessä yksinkertaisen enemmistön saavuttanut ehdotus astuu voimaan, äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, ei kuitenkaan henkilövaaleissa, jolloin vaaditaan uusintaäänestys.

Kukin jäsen voi käyttää kirjallisella valtakirjalla yhdistyksen kokouksessa korkeintaan kolmen poissaolevan jäsenen ääntä.

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 10 % jäsenistöstä on paikalla.

 10.  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenistä vaatii kirjallisesti. Jäsen voi antaa valtakirjan toiselle jäsenelle mikäli henkilökohtainen osallistuminen on estetty.

11.  Vuosikokous

Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavia asioita:

1. Vuosikokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

5. Tilinpäätöksen, taseen ja tilintarkastajien lausunnon hyväksyminen Toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Vastuuvapaudesta päättäminen

7. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen, tulo- ja menoarviosuunnitelman sekä jäsenmaksujen määrääminen kuluvalle vuodelle

8. Kahden vuoden välein puheenjohtajan, sekä hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta, sekä hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten sijaan.

9. Kahden tilintarkastajan ja yhden varatilitarkastajan valinta

10. Kannattavien jäsenten hyväksyminen

11. Jäsenten tekemien muiden esityslistakohtien ja asioiden käsitteleminen

12. Kokouksen päättäminen.

12.  Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa tai yhdistys purkaa ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Tällöin sääntöjen muutos- taikka purkamisehdotus on esitettävä kokouskutsussa.

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen ja täydentämiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen vähintään 2/3 osan ääntenenemmistö.

Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kahden perättäisen yhdistyksen kokouksen päätös. Kummassakin yhdistyksen kokouksessa purkamisen puolesta vaaditaan 2/3 osaa äänistä. Kahdesta yhdistyksen kokouksesta toisen on oltava varsinainen yhdistyksen kokous.

Toinen ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan kutsua koolle edellisestä aikaisintaan 3 kuukauden ja viimeistään 6 kuukauden kuluessa. Tämä ylimääräinen yhdistyksen kokous – joka on päätösvaltainen siitä riippumatta kuinka moni jäsen siihen osallistuu – voidaan kutsua koolle ainoastaan yhtä asiaa varten eli yhdistyksen purkamista, mukaan lukien yhdistyksen omaisuudesta ja arkistosta päättämistä varten. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen omaisuus voidaan käyttää vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

 13.  Muuta

Kaikissa muissa asioissa sovelletaan Suomen kulloinkin voimassaolevia yhdistyslain ja muiden asianomaisten lakien määräyksiä.

Tämä asiakirja on samanveroinen unkarikielisen version kanssa.

Helsingissä, 24.05.2023