FME alapszabály

(érvényes  2023 május 24-től)

1.Név és székhely:

Az egyesület neve: Finnországi Magyarok Egyesülete (FME)     

Székhelye: Helsinki.
Az egyesület neve finnül: Suomen unkarilaisten yhdistys ry (SUY ry)
Működési területe: Finnország 

2. Tevékenység célja 

Az egyesület a finnországi magyarok pártpolitikailag független országos szervezete. Célja összefogni a Finnországban tartósan vagy átmenetileg élő magyarokat, öntevékeny lehetőséget biztosítani anyanyelve és kultúrája ápolására, gyakorlására és együttműködni hasonló célú szervezetekkel. 

A célkitűzés megvalósítására kulturális, tájékoztató, sport, családi és egyéb összejöveteleket, találkozókat, gyűléseket, műsorokat és esteket szervez.  A szervezet szükség esetén kiadványokat jelentet meg. A működés feltételeinek biztosítása érdekében a tagok tagdíjat fizetnek, a kitűzött célok érdekében az egyesület – törvényes keretek között és a szükséges engedélyek beszerzése mellett – gyűjtéseket, sorsolásokat és árusításokat rendezhet. 

3. Tagság 

Az egyesület tagja lehet bárki Finnországban lakó, magát magyarnak tartó személy aki elfogadja az egyesület szabályait és az egyesületnek tagdíjat fizet. Az egyesület lehetővé teszi a tagok családtagjainak résztvételét az egyesület működésében.

Az egyesület pártoló tagja lehet bárki, a finnországi magyarok érdekeit képviselő személy, valamint jogi személy, ha elfogadja az egyesület szabályait de a pártoló tagoknak nincs szavazati joguk. A tényleges és a pártoló tagok felvételét a közgyűlés kell eldöntse. Az egyesületi tagság személyreszóló, úgy mint a tagsághoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek is.  

Az egyesület közgyűlése  tiszteletbeli tagnak olyan személyt hívhat meg, aki különös megbecsülést szerzett és tevékenységével kiemelkedő érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tagok teljes tagsági jogokat élveznek. Tiszteletbeli tagságot bármely tag javasolhat. 

4. A tagsági státusz megszűnése 

Az egyesület tagja szabad elhatározásból csatlakozhat az egyesülethez, és ugyanígy válhat meg tőle, szándékát írásban bejelentve a vezetőségnek, vagy az elnöknek egyesületi összejövetel keretében szóbeli nyilatkozatának jegyzőkönyvezését kérve.  A vezetőség kizárhat tagot, ha a tag az éves tagdíjat nem fizette be, vagy ha az egyesülethez nem méltó módon viselkedett,  vagy megszegte az egyesület alapszabályát.

5. Tagdíj 

A tagsági díj összegét évente a mindenkori közgyűlés hagyja jóvá a következő naptári évre. A tiszteletbeli tagok tagdíjat nem kötelesek fizetni. 

6. Vezetőség 

Az egyesület tevékenységét vezetőség irányítja, amelyet a közgyűlés választ két évre rendes tagjai sorából. 

A vezetőség a következő tagokból áll: elnök és hat teljes jogú vezetőségi tag, valamint  két póttag. A vezetőség elnökét és tagjait legfeljebb három egymást követő két éves időtartamra lehet megválasztani ugyanabba a tisztségbe.

A póttag hatásköre a vezetőség  teljes jogú tagjának akadályoztatása esetében lép hatályba. A vezetőség tagjai közül alelnököt, titkárt, gazdasági felelőst és más felelős személyeket választ.    Titkárnak a vezetőségen kívüli személy is választható.

Valamely vezetőségi tag akadályoztatása vagy lemondása esetén a szükséges feladatokat az erre felkért póttag látja el, addig amíg a következő közgyűlés új vezetőségi tagot választ.

A vezetőség az elnök, vagy annak akadályoztatása esetén az alelnök összehívására űlésezik. A vezetőség űlését abban az esetben is össze kell hívni, amennyiben ezt a vezetőség tagjai közül legalább hárman kérik. A vezetőség döntésképes, ha fele a tagoknak és az elnök vagy az alelnök jelen van.A vezetőségi űlésekről jegyzőkönyv kell készüljön. Ha a vezetőség tagjainak legalább az  l/3-a úgy kívánja, a tárgyalt ügyet a közgyűlés elé kell terjeszteni, de nem olyan ügyet, amelyben kizárólag a vezetőség dönthet a törvények szerint. 

7. Aláírási jog és nyelvhasználat 

Hivatalos eljárási vagy aláírási joggal rendelkezik az elnök vagy az alelnök, valamint elnöki megbízásra a gazdasági felelős.  Az egyesület működési  nyelve a magyar, hivatalos kapcsolataiban a finn. 

8. Költségvetés 

Az egyesület költségvetése naptári évenként történik.
A könyvelést, a költségvetést és a pénzügyi beszámolót legkésőbb egy hónappal a közgyűlés időpontja előtt kell a könyvvizsgálóknak eljuttatni. A könyvvizsgálók a jelentésüket legkésőbb két héttel az éves közgyűlés  előtt továbbítják a vezetőségnek. A könyvvizsgáló nem lehet tagja a vezetőségnek. Az ellenőrök csak az éves közgyűlésnek tartoznak felelőséggel. 

9. Közgyűlések 

Az éves közgyűlést legkésöbb március végéig kell megtartani.  

A meghívót a közgyűlés előtt legkésőbb 14 nappal kell postázni a tagságnak,  a napirenddel és a mellékletekkel  együtt.

A közgyűlésen minden  rendes tagnak, tiszteletbeli elnöknek és tiszteletbeli tagnak egy szavazata van. Szavazás esetén egyszerű többség dönt, egyenlő szavazat esetén az elnök szavazata dönt,  kivéve a személyi válásztásokat amikor új szavazás tartandó.  Bármely tag legfeljebb három távollevő tag szavazatát adhatja le írásbeli megbízólevél felmutatásával. A közgyűlés döntöképes, ha a tagságnak legalább 10%-a jelen van.

10. Közgyűlések összehívása 

Az egyesület közgyűlését a vezetőség hívja össze. 

Rendkívüli közgyűlés összehívható, ha a közgyűlés vagy a vezetőség így dönt, vagy ha a tagság tizedrésze irásban igényli. A tag szavazatát megbízólevéllel átadhatja egy másik tagnak, amennyiben akadályoztatott a részvételben. 

11. Éves közgyűlés 

Napirendjének tartalmaznia kell a következőket: 

1. A közgyűlés megnyitása
2. A közgyűlés elnökének, titkárának, jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálójának megválasztása
3. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása
4. A napirend jóváhagyása
5. A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek megtárgyalása.      Az éves tevékenység értékelése
6. Felelősség-felmentési döntések
7. A tárgyévi működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagságí díjak megállapítása
8. Kétévente az új vezetőségi tagok és póttagok megválasztása, valamint évente a megüresedő vezetőségi teendőkbe új tagok és póttagok megválasztása.
9. Két költségvetési ellenőr és egy pótellenőr választása
10. Pártolótagok és tiszteletbeli tagok jóváhagyása
11.A tagok által javasolt más napirendi pontok és egyéb ügyek megtárgyalása.
12. A közgyűlés bezárása 

13. Alapszabálymódosítás és az egyesület feloszlatása 

Az alapszabály megváltoztására vagy az egyesület megszüntetésére csak a közgyűlésen van lehetőség. Ebben az esetben  a közgyűlésre kiküldött meghívóban a szabályzatmódosítást, vagy a feloszlató javaslatot ismertetni kell. 

Az alapszabály megváltoztatásához vagy  kiegészítéséhez. a közgyűlés  legalább 2/3 részének a szavazata szükséges.

Az egyesület feloszlatásához  két egymást követő közgyűlés döntése  szükségeltetik.  Az egyesület mindkét  közgyűlésén a feloszlatást pártoló szavazatok 2/3-a szükséges. A  két közgyűlés egyikének az egyesület tényleges éves közgyűlésének kell lennie. A második, rendkívüli közgyűlést legkorábban 3 hónap múlva de legkésőbb 6 hónapon belül lehet összehívni. Ezen rendkívüli közgyűlésnek – mely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes – csak egyetlen tárgya lehet: a feloszlatás kérdése, beleértve az egyesület vagyonának és irattárának sorsát is  Az egyesület feloszlatásakor az egyesület vagyonát csak a közgyűlés  határozata szerint lehet felhasználni,  csak az egyesület tevékenységi céljainak előmozdítására.

13. Egyéb 

Minden egyéb kérdésben a Finnországban mindenkor érvényben lévő egyesületi és egyéb törvények rendelkezései mérvadók.