FME alapszabály magyarul

Az 1997 óta érvényes alapszabály magyar fordítása

1.Név és székhely

Az egyesület neve: Finnországi Magyarok Egyesülete (FME)

Székhelye: Helsinki.
Az egyesület neve finnül: Suomen unkarilaisten yhdistys ry (SUY ry)
Működési területe: Finnország

2. Tevékenység célja

Az egyesület a finnországi magyarok pártpolitikailag független országos szervezete. Célja összefogni a Finnországban tartósan vagy átmenetileg élő magyarokat, öntevékeny lehetőséget biztosítani anyanyelve és kultúrája ápolására, gyakorlására és együttműködni hasonló célú szervezetekkel.

A célkitűzés megvalósítására kulturális, tájékoztató, sport, családi és egyéb összejöveteleket, találkozókat, gyűléseket, műsorokat és esteket szervez.

A szervezet szükség esetén kiadványokat jelentet meg. A működés feltételeinek biztosítása érdekében a tagok tagdíjat fizetnek, a kitűzött célok érdekében az egyesület – törvényes keretek között és a szükséges engedélyek beszerzése mellett – gyűjtéseket, sorsolásokat és árusításokat rendezhet.

3. Tagság

Az egyesület tagja lehet bárki Finnországban lakó, magát magyarnak tartó személy aki elfogadja az egyesület szabályait és az egyesületnek tagdíjat fizet. Az egyesület lehetövé teszi a tagok családtagjainak résztvételét az egyesület müködésében.

Az egyesület pártoló tagja lehet bárki, a finnországi magyarok érdekeit képviselö személy, valamint jogi személy, ha elfogadja az egyesület szabályait de a pártoló tagoknak nincs szavazati joguk. A tényleges és a pártoló tagok felvételét a közgyülés kell eldöntse.

Az egyesület közgyülése tiszteletbeli tagnak olyan személyt hívhat meg, aki különös megbecsülést szerzett és tevékenységével kiemelkedö érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tagok teljes tagsági jogokat élveznek. Tiszteletbeli tagságot bármely tag javasolhat.

4. A tagsági státusz megszűnése

Az egyesület tagja szabad elhatározásból csatlakozhat az egyesülethez, és ugyanígy válhat meg tőle, szándékát írásban bejelentve a vezetőségnek, vagy az elnöknek egyesületi összejövetel keretében szóbeli nyilatkozatának jegyzőkönyvezését kérve.

A vezetöség kizárhat tagot az egyesületből, ha a tag nem fizette be lejárt tagdíját, vagy nem méltó viselkedésével jelentős kárt okozott az egyesületnek.

5. Tagdíj

A tagsági díj összegét évente a mindenkori közgyűlés hagyja jóvá a következő naptári évre. A tiszteletbeli tagok tagdíjat nem kötelesek fizetni.

6. Vezetőség

Az egyesület tevékenységét vezetőség irányítja, amelyet a közgyűlés választ két évre rendes tagjai sorából.

A vezetőség a következő tagokból áll: elnök és négy teljes jogú vezetöségi tag, valamint két póttag.A vezetöség tagjai közül évente két teljes jogú tag és egy póttag cserélhető. A vezetöség elnökét és tagjait legfeljebb három egymást követő időtartamra lehet megválasztani.

A póttag hatásköre a vezetöség teljes jogú tagjának akadályoztatása esetében lép hatályba. A vezetöség tagjai közül alelnököt, titkárt, gazdasági felelöst és más felelős személyeket választ.

Titkárnak a vezetöségen kívüli személy is választható.

A vezetőség az elnök, vagy annak akadályoztatása esetén az alelnök összehívására ülésezik. A vezetőség ülését abban az esetben is össze kell hívni, amennyiben ezt a vezetőség tagjai közül legalább hárman kérik. A vezetőség döntésképes, ha fele a tagoknak és az elnök vagy az alelnök jelen van.A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyv kell készüljön. Ha a vezetőség tagjainak legalább az l/3-a úgy kívánja, a tárgyalt ügyet a közgyűlés elé kell terjeszteni, de nem olyan ügyet, amelyben kizárólag a vezetőség dönthet a törvények szerint.

7. Aláírási jog és nyelvhasználat

Hivatalos eljárási vagy aláírási joggal rendelkezik az elnök vagy az alelnök, valamint elnöki megbízásra a a gazdasági felelös.

Az egyesület müködési nyelve a magyar, hivatalos kapcsolataiban a finn.

8. Költségvetés

Az egyesület költségvetése naptári évenként történik.
A könyvelést, a költségvetést és a pénzügyi beszámolót legkésőbb 3 héttel az közgyűlés időpontja előtt kell a könyvvizsgálóknak eljuttatni. A könyvvizsgálók a jelentésüket legkésőbb két héttel az éves közgyülés előtt továbbítják a vezetöségnek. A könyvvizsgáló nem lehet tagja a vezetöségnek. Az ellenörök csak az éves közgyűlésnek tartoznak felelőséggel.

9. Közgyűlések

Az éves közgyűlést legkésöbb március végéig kell megtartani.

A meghívót a közgyűlés előtt legkésőbb 14 nappal kell postázni a tagságnak, a napirenddel és a mellékletekkel együtt.

A közgyűlésen minden rendes tagnak, tiszteletbeli elnöknek és tiszteletbeli tagnak egy szavazata van. Szavazás esetén egyszerű többség dönt, egyenlő szavazat esetén az elnök szavazata dönt, kivéve a személyi válásztásokat amikor új szavazás tartandó.

Bármely tag legfeljebb három távollevő tag szavazatát adhatja le írásbeli megbízólevél felmutatásával.

10. Közgyűlések összehívása

Az egyesület közgyűlését a vezetőség hívja össze.

Rendkívüli közgyűlés összehívható, ha a közgyűlés vagy a vezetőség így dönt, vagy ha a tagság tizedrésze irásban igényli. A tag szavazatát megbízólevéllel átadhatja egy másik tagnak, amennyiben akadályoztatott a részvételben.

11. Éves közgyűlés

Napirendjének tartalmaznia kell a következőket:

1. A közgyűlés megnyitása
2. A közgyűlés elnökének, titkárának, jegyzőkönyvi ellenőrének és szavazatszámlálójának megválasztása
3. A közgyűlés szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása
4. A napirend jóváhagyása
5. A költségvetés, pénzügyi beszámoló és a pénzügyi ellenőrök jelentéseinek megtárgyalása. Az éves tevékenység értékelése
6. Felelősség-felmentési döntések
7. A tárgyévi működési terv jóváhagyása. A költségvetési és kiadási tervezet, valamint a tagságí díjak megállapítása
8. Kétévente az új vezetőségi tagok és póttagok megválasztása, valamint évente a megüresedő vezetőségi teendőkbe új tagok és póttagok megválasztása
9. Két költségvetési ellenőr és egy pótellenőr választása
10. Pártolótagok és tiszteletbeli tagok jóváhagyása
11.A tagok által javasolt más napirendi pontok és egyéb ügyek megtárgyalása.
12. A közgyűlés bezárása

13. Alapszabálymódosítás és az egyesület feloszlatása

Az alapszabály megváltoztására vagy az egyesület megszüntetésére csak a közgyűlésen van lehetőség. Ebben az esetben a közgyűlésre kiküldött meghívóban a szabályzatmódosítást, vagy a feloszlató javaslatot ismertetni kell.

Az alapszabály megváltoztatásához vagy kiegészítéséhez. a közgyülés legalább 2/3 részének a szavazata szükséges.

Az egyesület feloszlatásához két egymást követő közgyűlés döntése szükségeltetik. Az egyesület mindkét közgyülésén a feloszlatást pártoló szavazatok 2/3-a szükséges. A két közgyülés egyikének az egyesület tényleges éves közgyülésének kell lennie. A második, rendkívüli közgyülést legkorábban 3 hónap múlva de legkésőbb 6 hónapon belül lehet összehívni. Ezen rendkívüli közgyűlésnek – mely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes – csak egyetlen tárgya lehet: a feloszlatás kérdése, beleértve az egyesület vagyonának és irattárának sorsát is Az egyesület feloszlatásakor az egyesület vagyonát csak a közgyülés határozata szerint lehet felhasználni, csak az egyesület tevékenységi céljainak előmozdítására.

13. Egyéb

Minden egyéb kérdésben a Finnországban mindenkor érvényben lévő egyesületi és egyéb törvények rendelkezései mérvadók.

***************************